Wikiscan
fr.wikiversity.orgDateTotalArticleUtilisateurWikiversitéFichierMediaWikiModèleAideCatégorieProjetRechercheFacultéDépartementTranswikiModuleGadgetDéfinition de gadget
Septembre
1 870
358
19 %
307
16 %
106
5,7 %
25
1,3 %
185
9,9 %
95
5,1 %
12
0,6 %
32
1,7 %
624
33 %
13
0,7 %
57
3,0 %
Août
2 131
384
18 %
295
14 %
138
6,5 %
13
0,6 %
117
5,5 %
108
5,1 %
5
0,2 %
9
0,4 %
1 006
47 %
2
0,1 %
3
0,1 %
Juillet
1 386
420
30 %
211
15 %
130
9,4 %
3
0,2 %
6
0,4 %
8
0,6 %
1
0,1 %
4
0,3 %
525
38 %
6
0,4 %
16
1,2 %
Juin
2 553
834
33 %
789
31 %
105
4,1 %
5
0,2 %
28
1,1 %
27
1,1 %
14
0,5 %
23
0,9 %
591
23 %
5
0,2 %
20
0,8 %
Mai
3 094
790
26 %
188
6,1 %
154
5,0 %
2
0,1 %
36
1,2 %
162
5,2 %
98
3,2 %
6
0,2 %
49
1,6 %
1 332
43 %
4
0,1 %
66
2,1 %
1
0,0 %
Avril
3 628
1 489
41 %
152
4,2 %
158
4,4 %
26
0,7 %
235
6,5 %
2
0,1 %
43
1,2 %
55
1,5 %
1 018
28 %
35
1,0 %
98
2,7 %
Mars
3 012
871
29 %
242
8,0 %
148
4,9 %
7
0,2 %
174
5,8 %
23
0,8 %
13
0,4 %
62
2,1 %
1 182
39 %
7
0,2 %
47
1,6 %
Février
4 566
1 582
35 %
194
4,2 %
421
9,2 %
5
0,1 %
386
8,5 %
66
1,4 %
91
2,0 %
151
3,3 %
1 348
30 %
12
0,3 %
13
0,3 %
Janvier
2 915
885
30 %
63
2,2 %
64
2,2 %
3
0,1 %
86
3,0 %
2
0,1 %
22
0,8 %
1 547
53 %
12
0,4 %
57
2,0 %
2
0,1 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WikiversitéDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion ProjetDiscussion RechercheDiscussion FacultéDiscussion DépartementDiscussion TranswikiDiscussion moduleDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
Septembre
6
0,3 %
19
1,0 %
3
0,2 %
3
0,2 %
20
1,1 %
5
0,3 %
Août
8
0,4 %
3
0,1 %
2
0,1 %
33
1,5 %
5
0,2 %
Juillet
1
0,1 %
6
0,4 %
4
0,3 %
2
0,1 %
41
3,0 %
1
0,1 %
1
0,1 %
Juin
14
0,5 %
23
0,9 %
1
0,0 %
2
0,1 %
1
0,0 %
69
2,7 %
2
0,1 %
Mai
5
0,2 %
21
0,7 %
5
0,2 %
3
0,1 %
14
0,5 %
8
0,3 %
1
0,0 %
113
3,7 %
26
0,8 %
3
0,1 %
7
0,2 %
Avril
35
1,0 %
103
2,8 %
24
0,7 %
145
4,0 %
1
0,0 %
4
0,1 %
5
0,1 %
Mars
5
0,2 %
178
5,9 %
2
0,1 %
12
0,4 %
1
0,0 %
2
0,1 %
31
1,0 %
5
0,2 %
Février
23
0,5 %
183
4,0 %
3
0,1 %
8
0,2 %
1
0,0 %
11
0,2 %
65
1,4 %
3
0,1 %
Janvier
5
0,2 %
45
1,5 %
1
0,0 %
1
0,0 %
120
4,1 %